wuustwezel

Ons programma

PLUS Wuustwezel is een brede progressieve partij, ontstaan in 2006 uit het samengaan van sp.a, Groen!, Spirit en ZP, omdat een groep mensen vond dat we links, groen en progressief Wuustwezel een sterke stem moesten geven in de gemeenteraad om zo te kunnen wegen op het beleid.

PLUS staat voor: Progressieve, Lokale, Unieke Samenwerking.

PLUS trekt met zeer gemotiveerde kandidaten naar de verkiezingen. Ze hebben een ruime ervaring in het studenten- en beroepsleven en zijn sterk betrokken in het verenigingsleven van Wuustwezel. Onder het tabblad KANDIDATEN kan u onze sterke lijst vinden.

Wuustwezel heeft nog nooit een meerpartijen bestuur gekend. PLUS is van mening dat samenwerken sterker maakt en dat men kijkende vanuit verschillende invalshoeken tot betere oplossingen komt, dus vinden wij het hoog tijd dat de absolute meerderheid doorbroken wordt. PLUS stelt daarom een goede samenwerking centraal, met twee basisprincipes:

1. Samen verder werken

In de eerste plaats wil PLUS dat er op alle gebieden een betere samenwerking komt tussen het gemeentebestuur en de diverse groepen van de bevolking. Via een goed overleg moet iedereen zinvolle voorstellen kunnen doen bij de planning en realisatie van elk project. We willen zo goed mogelijk samenwerken met andere partijen. We bouwen voort op bestaande ideeën en goede tradities en lanceren nieuwe voorstellen waar dit nodig is.

2.Het mag iets meer zijn

Net zoals bij de vorige verkiezingen mag het voor PLUS gerust iets meer zijn. En daarom vormen drie M’s de ruggengraat van ons verkiezingsprogramma:
Ten eerste is een duidelijke visie omtrent mensen en wonen noodzakelijk. Betaalbare woonoplossingen, een sterke werking van de dienstencentra en het gericht op zoek gaan naar kwetsbare mensen zijn onze strijdpunten. Want investeren in mensen, is investeren in de toekomst.
Ten tweede verdient Wuustwezel veilige dorpskernen met voldoende fietsvoorzieningen en een betere ontsluiting naar de buurgemeenten. Kortom een verbeterde bereikbaarheid en mobiliteit voor al haar inwoners.

De laatste M vindt haar weerslag in een bedachtzaam milieubeleid op lange termijn, met oog voor de mens en zijn omgeving in de ruimere zin van het woord. Het landelijke en groene karakter zijn een duidelijk pluspunt voor onze gemeente, hier mag daarom gerust een ambitieuzer beleid rond uitgewerkt én uitgevoerd worden. Aandacht voor het Marum, kleine landschapselementen en meer groen tout court is belangrijk om de leefbaarheid en gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen te garanderen.

Onderstaande tabs bespreken uitgebreid de drie verschillende PLUS-punten waar PLUS extra belang aan hecht bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.

Verdere uitleg omtrent de visie van PLUS is terug te vinden in ons algemene verkiezingsprogramma onder DOWNLOADS
  • Mensen en Wonen
  • Mobiliteit
  • MilieuMensen en Wonen

Wuustwezel is een aangename gemeente om in te vertoeven. Veel inwoners zijn min of meer tevreden over de woon- en leefomstandigheden in onze gemeente, niet geheel onterecht. Toch zijn er volgens PLUS nog heel wat verbeteringen mogelijk.

Hieronder worden kort onze PLUS-punten voor Wuustwezel toegelicht. Ze focussen op betaalbaar wonen in Wuustwezel, een sterke werking van de dienstencentra en het nemen van actieve stappen om kwetsbare mensen te bereiken.

1. Betaalbaar wonen

Wonen in Wuustwezel wordt alsmaar duurder. De gemeente moet alle mogelijke middelen inzetten om daar wat aan te doen. PLUS pleit daarom voor betaalbare bouwgronden in de vorm van sociale verkavelingen en voldoende sociale huurwoningen. Onderhandelingen met sociale huisvestingsbouw moeten worden geïntensiveerd, vergunningen moeten worden versoepeld en het moeilijke en complexe administratieve kluwen dient te worden ontward. Ook vragen wij als PLUS meer aandacht voor de groeiende groep van éénoudergezinnen. PLUS wil dat alle inwoners en hun (klein)kinderen de kans krijgen om in Wuustwezel te blijven wonen. Inwoners van Wuustwezel moeten dan ook maximale voorrang krijgen in nieuwe verkavelingen.
Maar laat ons ook ruim aandacht geven aan de groeiende groep ouderen. Velen hebben een eigen huis en voelen zich daar comfortabel bij. Daarnaast brengt een stijgende leeftijd dikwijls ongemakken of beperkingen mee en later misschien behoefte aan zorg. Wij kennen in Wuustwezel succesvolle voorzieningen die mensen daarbij kunnen helpen. Toch vinden lang niet alle mensen de weg naar deze instanties.
Wij pleiten daarom voor een langetermijnvisie: ondersteunen van initiatieven rond nieuwe woonvormen, rekening houdend met duurzaamheid én betaalbaarheid. De stimulans voor alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen en cohousing-projecten moet verder worden uitgebouwd. Wanneer ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen en veel zorg nodig hebben is een opvang in assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum of een woonzorgcentrum noodzakelijk. Deze diensten moeten betaalbaar blijven vindt PLUS.
De kwaliteitszorg voor de bewoners is prioritair, daarom is het belangrijk dat het betrokken personeel goede werkomstandigheden heeft én behoudt in alle ondersteunende diensten.

2. Sterke werking van de dienstencentra

Het belang van een dienstencentrum als sociaal ontmoetingspunt is onontbeerlijk. De verbindende functie die de dienstencentra in Loenhout en Wuustwezel vervullen is meermaals duidelijk geworden. Voor PLUS is het ontbreken van een dienstencentrum in Gooreind een doorn in het oog. Daarom pleiten wij om de functie van de cafetaria van het huidige WZC Sint-Jozef uit te breiden, om ook hier een dienstencentrum in te richten.

3. Actieve stappen om kwetsbare mensen te bereiken

15 % van de Belgen is arm en nog veel meer mensen lopen het risico om in de armoede te belanden. Ook in Wuustwezel wonen mensen die het lang niet gemakkelijk hebben. Financiële zorgen leiden dikwijls naar sociaal isolement.
Ondanks de stappen die de gemeente heeft genomen om belanghebbenden te bereiken en armoede te bestrijden, blijft een groot aantal van hen onder de radar. Samenwerking met scholen rond kinderarmoede en de inplanting van een sociaal winkelpunt zijn oppervlakkige stappen die sterk kunnen worden verbeterd. PLUS wil hier verder op in te zetten.
Het OCMW Wuustwezel kan voor gezinnen met kinderen die hulpbehoevend zijn, onderzoeken of ze in aanmerking komen voor een tussenfonds in het kinderarmoedefonds. Hiermee kunnen o.a. onbetaalde schoolrekeningen, logopediekosten, … betaald worden. In 2017 werd er hier voor 16 gezinnen een tussenkomst gegeven. Dit aantal is veel te weinig voor een gemeente als Wuustwezel.
PLUS wil dat het OCMW een beleid en visie ontwikkelt om vanuit een aanklampende houding met kwetsbare gezinnen binnen de gemeente in contact te komen. PLUS wil dat er met de scholen in Wuustwezel in het kader van kinderarmoede wordt samengezeten. Signalen vanuit de scholen dienen bij het OCMW terecht te komen en het OCMW kan hier mee aan de slag gaan. Zo wordt er vanuit een afwachtende houding naar een aanklampende pro-actieve houding gewisseld. De bestrijding van kinderarmoede is dan ook een belangrijk thema. Niets doen is immers geen optie!
Investeren in mensen is investeren in de toekomst. Investeren in een stevig kinderarmoedebeleid is een langetermijnbeleid waar de hele samenleving beter van wordt.

Mobiliteit

1. Fietsvriendelijke gemeente
PLUS ijvert voor een fietsvriendelijke gemeente, zowel in de dorpskernen als de verbindingswegen met onze buurgemeenten. De afgelopen zes jaar maakten we inhaalbeweging in het aantal fietspaden, maar voor PLUS mag het net iéts meer zijn. Het onderhoud van de huidige fietspaden kan beter, al te vaak worden goede fietspaden mismeesterd door nutsbedrijven. Meer toezicht hierop is noodzakelijk.
Daarnaast wilt PLUS het fietsgebruik aanmoedigen: Het plaatsen van meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en daarnaast voorzien in beveiligde, overdekte fietsstallingen zodat fietsers hun fiets met een gerust hart kunnen achterlaten. Tegelijk moeten er meer kleine voet- en fietspaden komen tussen de verschillende wijken, zodat fietsers en voetgangers vlotter en veiliger naar buren, vrienden, winkels enz. kunnen.

2. Veilige dorpskernen
Om veilige dorpskernen te realiseren is er nood aan duidelijk zichtbare en verlichte zebrapaden. Ook het verkeer in de kernen willen we ontmoedigen van hardrijden door snelheidsremmers te overwegen waar nodig.
Verder dient de gemeente een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen in Wuustwezel-centrum. PLUS wil in overleg met de handelaren en bewoners constructief nadenken over mogelijke ingrepen die een leefbare dorpskern mogelijk maken.

3. Bereikbaar Wuustwezel
Het treinstation in Brecht zorgde voor een betere bereikbaarheid met Antwerpen. PLUS wil dat de tijdelijke rechtstreekse busverbinding naar het station blijft. Het is absurd dat mensen van Gooreind, Wuustwezel en Loenhout pas na 40 minuten op de bus het station bereiken.
Ten tweede is openbaar vervoer naar alle omliggende buurgemeenten noodzakelijk. Ziekenhuizen, familie en schoolkameraden moeten op alle momenten van de week bereikbaar zijn.

Milieu

Wuustwezel heeft als landelijke gemeente geweldige mogelijkheden om zijn natuurschoon te benutten en promoten. Deze troeven zijn daarenboven ongelooflijk belangrijk om de leefbaarheid voor de Wuustwezelnaars in de toekomst te kunnen garanderen. Recentelijk verscheen het “Betonrapport” van Natuurpunt, daaruit blijkt dat Wuustwezel tussen 2005 en 2015 elke dag 688m2 aan open ruimte verloor. Deze betonsnelheid is het resultaat van ruimtelijke ontwikkelingen voor onder meer wonen, industrie en landbouw. Verschillende stappen werden reeds door het gemeentebestuur genomen, maar voor PLUS mag het nog net iets meer zijn. Daarom pleiten we voor een langetermijnvisie op het milieu en het natuurbehoud in de gemeente. Deze visie weerspiegelt zich in verschillende actiepunten waarbinnen de gemeente en haar inwoners zelf een rol kunnen spelen.

Het mooiste stukje natuur van Wuustwezel is het Marum. Deze schat aan biodiversiteit verdient het om te worden erkend als volledig natuurgebied. PLUS wil hier mee op inzetten.

Sluikstort en zwerfvuil blijven een groot probleem in de gemeente. PLUS wil de bevolking hierrond sensibiliseren, zodat er minder overtredingen gebeuren en we samen kunnen werken aan een opgeruimd Wuustwezel.

De herwaardering van kleine landschapselementen, zoals houtwallen, bomenrijen, hoogstamfruitbomen, bermen, grachten en natuurlijke omheiningen tussen weiden is een derde actiepunt. Ze zijn van groot belang voor de biodiversiteit en hebben een positieve invloed op het landschap en de natuurontwikkeling. Mits kleine ingrepen kan ook de gemeente hier een coördinerende rol in spelen.

Ten vierde: Om de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners te garanderen en de hinder te beperken willen we de wildgroei van de veestapel in toom houden. Wuustwezel is een groene en landelijke gemeente en dat moet zo blijven ook. De landbouw neemt een belangrijke plaats in onze gemeente en het is dan ook vanzelfsprekend dat er plaats blijft voor leefbare en duurzame landbouwbedrijven. PLUS is er van overtuigd dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. Geregeld formeel en informeel overleg en stimulerende maatregelen kunnen hiervoor zorgen. Zo kan de gemeente onder andere het sluiten van beheersovereenkomsten extra onder de aandacht brengen en, waar mogelijk, bijkomende steun verlenen.

Het voorzien van meer groen in de gemeente vormt het vijfde actiepunt. Bij aflevering van bouwvergunningen op appartementen meer groen voorzien, alsook speelruimte voor kinderen en ontmoetingsruimten voor ouderen. Verder is het nuttig om bij aanleg van parkeerplaatsen, pleinen en speelplaatsen een groen alternatief te voorzien. Hierdoor kan het regenwater beter infiltreren en wordt het risico op wateroverlast verkleint.

Verder moet er zinvoller worden opgetreden bij overtredingen op milieugebied, controle en opvolging van het herstel is noodzakelijk om het groen in de gemeente veilig te stellen.

Tot slot : Op ruimer vlak mag het klimaat- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente meer zijn dan het sensibiliseren van de bevolking. Het beleid is nog veel te veel een lege doos, terwijl er nog grote stappen moeten gezet worden om de klimaatdoelstellingen te halen.